សត្វចិញ្ចឹមសង្គ្រោះហ្គៃកម្មវិធី

នេះ សត្វចិញ្ចឹមសង្គ្រោះហ្គៃកម្មវិធី គឺជាការប្រកួតចុងក្រោយពីការប្រកួតនៅប្រទេសអង់គ្លេសទទួលបានជោគជ័យអ្នកអភិវឌ្ឍ King.com.

សត្វចិញ្ចឹមជួយសង្គ្រោះហ្គៃគឺជា cuddliest និងស្រស់ស្អាតជាងគេបំផុតនៃការប្រកួតផ្ដុំរូប.
រៀបចំនឹងត្រូវបាន charmed, ប្រជែងនិង enchanted!
VN:ច [1.9.22_១១៧១]
ការវាយតម្លៃ: 7.7/10 (15 បោះឆ្នោត)
VN:ច [1.9.22_១១៧១]
ការវាយតម្លៃ: +1 (ពី 3 ការបោះឆ្នោត)
សត្វចិញ្ចឹមសង្គ្រោះហ្គៃកម្មវិធី, 7.7 ចេញ​ពី 10 អាស្រ័យ​លើ 15 ការវាយតម្លៃ