ವೇದಿಕೆ

Talki ವೇದಿಕೆ ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, HTTP ಮಾಡಲು ತಲೆ ಮಾಡಿ://help.tal.ki/home/support

ವಿಎನ್:ಎಫ್ [1.9.22_1171]
ರೇಟಿಂಗ್: 6.6/10 (9 ಮತಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದರು)
ವಿಎನ್:ಎಫ್ [1.9.22_1171]
ರೇಟಿಂಗ್: +1 (ನಿಂದ 1 ಮತ)
ವೇದಿಕೆ, 6.6 out of 10 based on 9 ratings