ഫോറം

തല്കി ഫോറം ഈ പേജിൽ ഉൾച്ചേർക്കണോ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, http: കളിയുമായി ദയവായി://help.tal.ki/home/support

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.6/10 (9 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
ഫോറം, 6.6 out of 10 based on 9 ratings