සුරතල් මුදවාගැනීමේ සාගා ගේම්

සඳහා විදුලි පංකාව අඩවිය වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු සුරතල් මුදවාගැනීමේ සාගා ක්රීඩාව.

සුරතල් මුදවාගැනීමේ සාගා තරගය වේ 3 ඔබ සුරතල් සතුන් බේරා ගැනීමට ඇති තැන ප්රහේලිකාව ක්රීඩාව.

ඔබ මත සිරවී සිටිනවා නම් සුරතල් මුදවාගැනීමේ සාගා ෆේස්බුක් ක්රීඩාව හා සම්මත කිරීම පිළිබඳව උදවු සොයමින්, විසඳන ආකාරය, හා සුරතල් මුදවාගැනීමේ සාගා පරාජය කරන ආකාරය ඔබ හරි තැනට පැමිණ ඇත.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
සුරතල් මුදවාගැනීමේ සාගා ගේම්, 5.5 out of 10 based on 2 ratings