Vật nuôi cứu hộ Saga Cấp 26 Giúp

TIỀN BOA: Trên mức này, bạn phải giải cứu 7 Vật nuôi và tiếp cận 20 000 điểm. Bạn cần phải đầu tiên của tất cả chắc chắn rằng bạn để loại bỏ các khối ở phía bên tay trái trong hàng đầu tiên, vì điều này có thể dễ dàng bỏ qua và, nếu bạn đang hướng tới 3 sao, thực sự có thể đánh úp kế hoạch của bạn. Phần khó nhất về mức này được giữ tất cả những vật nuôi còn sống cho đến khi chúng đạt đến dưới cùng của mức. Giữ Khối Buster lửa đẩy của bạn cho đến khi cuối cùng để bạn có thể xóa bất kỳ khối không phù hợp còn lại. This is Vật nuôi cứu hộ Saga Cấp 26 Giúp