សត្វចិញ្ចឹមសង្គ្រោះកម្រិតហ្គៃ 96

សត្វចិញ្ចឹមសង្គ្រោះកម្រិតហ្គៃ 96 ត្រូវបានកម្រិតយ៉ាងដូចម្តេចដូច្នេះទទួលបានកន្លងមកជំនួយនិងគន្លឹះរបស់យើងនៅលើកម្រិត 96 មាន:

 

VN:ច [1.9.22_១១៧១]
ការវាយតម្លៃ: 6.2/10 (20 បោះឆ្នោត)
VN:ច [1.9.22_១១៧១]
ការវាយតម្លៃ: 0 (ពី 4 ការបោះឆ្នោត)
សត្វចិញ្ចឹមសង្គ្រោះកម្រិតហ្គៃ 96, 6.2 ចេញ​ពី 10 អាស្រ័យ​លើ 20 ការវាយតម្លៃ