Hisitolia ʻo e Facebook ki he fakahaofi pusiaki

Hisitolia ʻo e fakahaofi pusiaki Facebook – Laka hake ʻi he 10 kakai ʻe toko miliona kuo nau ʻosi vaʻinga ʻi he Hisitolia ʻo e Facebook ki he fakahaofi pusiaki.

To connect with Pet Rescue Saga, sign up for Facebook today and start playing for free!

Hisitolia ʻo e fakahaofi pusiaki, mei he kau tameʻalea ʻo e foʻi lole ʻoku tataʻo hono hisitolia & Hisitolia ʻo e kau moʻungaʻi tangata he fama!

Fakatauhoa ha konga ʻe ua pe lahi ange ʻo e lanu tatau ke fakaʻataʻata ʻa e tuʻunga pea fakahaofi ʻa e fanga manu mei he fanga manu ʻoku kovi snatchers! ʻOku fakangatangata pē ngaahi fehikitakí koeʻuhí ke palani fakalelei kinautolu. ʻE siviʻi hoʻo taukei he pāsoló ʻaki ha ngaahi houa ʻo e maumau fāmili fakafiefiá ʻo lahi ange ia ʻi he Kākā Lole ʻOku Tataʻo!

Hisitolia ʻo e fakahaofi pusiaki Facebook

Naʻe hoko ai #8217; ko ha liliu fakaʻofa ʻo e ngaahi meʻa naʻe hoko hili e ʻaʻahi ʻa e kiʻi kulii & s! Kau atu ke tokoni ki he fefine katalina! ʻOku kau ʻi he fale ʻo e ngoue laʻalaʻaa ʻa:

Hisitolia ʻo e fakahaofi pusiaki Facebook

-Fiefia ʻi he ngaahi meʻa naʻe hoko & #8216; faʻu piano lahi’ mo e & #8216; mahina falefakatolo & #8217;! ʻI he ngaahi tuʻunga foʻou ko ʻeni, ʻoku lahi ange he taimí ni ʻi he 4600 ngaahi tuʻunga fakafiefia ke ke fiefia ai 🙂
-Ngaahi misiona lahi ange, ngaahi faingataʻá, mo e ngaahi meʻa fakaʻohovale!

Lolotonga Ngāue ʻAki, ʻOku kei hoko pe ʻa e Facebook he taimi ni ko e fakavaʻe lelei taha ke vaʻinga ai ʻi ha ngaahi vaʻinga fakafiefia he taimi pe ko ia.
ʻOku kei hokohoko atu pe hono fakatupulaki ʻo e fakavaʻe fakasosiale ʻaki hono ʻoange ki hono kau fakaʻaongaʻi ʻa e ongo maʻongoʻonga ʻo e meʻa ʻe lava ke ongoʻi ʻe he vaʻinga fakafiefia hange.
ʻOku lahi ha ngaahi vaʻinga foʻou ʻi he Facebook ke fili mei ai, makatuʻunga ʻi hoʻo filí mo e ʻahiʻahí.
Hoko ko ha ngaahi vaʻinga tau, pasolo, ngaahi vaʻinga noaʻia pe, ngaahi vaʻinga sipotí, ngaahi vaʻinga ngāué, etc, ʻoku fakakalakalasi kotoa kinautolu pea ʻoku fakaʻofoʻofa ʻaupito ke ʻai ho ʻaho.
Pea ʻi heni tonu, te tau talanoa ki he vaʻinga hisitolia ʻo e fakahaofi pusiaki.